+ Ngày 29 - 11 - 2023 

     + Ngày 28 - 11 - 2023 

     + Ngày 24 - 11 - 2023 

     + Ngày 22 - 11 - 2023 

     + Ngày 18 - 11 - 2023 

     + Ngày 16 - 11 - 2023 

     + Ngày 16 - 11 - 2023 

     + Ngày 14 - 11 - 2023 

     + Ngày 13 - 11 - 2023 

     + Ngày 10 - 11 - 2023 

        

 trung tâm dịch vụ việc làm thanh hóa, trung tâm dv việc làm tỉnh thanh hóa, trung tâm giới thiệu việc làm thanh hóa