(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

     + Ngày 17 - 06 - 2024

     + Ngày 15 - 06 - 2024

     + Ngày 14 - 06 - 2024

      + Ngày 10 - 06 - 2024 

      + Ngày 06 - 06 - 2024 

      + Ngày 04 - 06 - 2024

          + Ngày 01 - 06 - 2024

      + Ngày 31 - 05 - 2024

      + Ngày 27 - 05 - 2024

      + Ngày 26 - 05 - 2024

                                    

 trung tâm dịch vụ việc làm thanh hóa, trung tâm dv việc làm tỉnh thanh hóa, trung tâm giới thiệu việc làm thanh hóa